"سخنرانی اوباما برای مقابله با داعش":مصاحبه با حمید تقوایی - ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴

از همین مجموعه...