"داعش و اوضاع عراق": مصاحبه با حمید تقوایی - ۱۹ اوت ۲۰۱۴