"مسائل خاورمیانه و سیاستهای آمریکا": مصاحبه با حمید تقوایی - ۵ اوت ۲۰۱۴