"زمینه های پیشروی داعش": مصاحبه با حمید تقوایی - ۱۶ جون ۲۰۱۴