"نمایش انتخاباتی رژیم اسد": مصاحبه با حمید تقوایی - ۴ جون ۲۰۱۴