"دخالتگری کمونیستی در مبارزات": میزگرد با شرکت مینا احدی و حمید تقوایی