"موقعیت حزب و رابطه آن با مردم و حکومت":حمید تقوایی با سیما بهاری - ۵ فوریه ۲۰۱۴