"محرومیت ۱۳ میلیون کارگر ازسبد توزیع کالا":حمید تقوایی با سیما بهاری - ۴ فوریه ۲۰۱۴