"اوضاع سیاسی ایران و نقش نیروهای چپ وانقلابی":سیامک بهاری باحسن حسام و حمید تقوایی - ۲۴ ژانویه ۲۰۱۴