"مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد":گفتگوی محمد کاظمی با حمید تقوایی - ۶ ژانویه ۲۰۱۴