"دولت و دیکتاتوری طبقاتی": گفتگوی محمد کاظمی با حمید تقوایی - ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳