" خزانه خالی جمهوری اسلامی؟ ": حمید تقوایی در نگاه روز با سیما بهاری - ۲۹ اکتبر ۲۰۱۳