"بحران بودجه دولت آمریکا،اثرات و تبعات آن": حمید تقوایی، نگاه روز با ایرج رضایی - ۱۹ اکتبر ۲۰۱۳