"رابطه جمهوری اسلامی و آمریکا": برنامه میزگرد، ابراهیم علیزاده و حمید تقوایی - ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳