"امپریالیسم و ضد آمریکا گری": برنامه پرسش گفتگوی محمد کاظمی با حمید تقوایی - ۶ اکتبر ۲۰۱۳