"سیر تحولات سیاسی بعد از سفر روحانی به نیویورک": حمید تقوایی، نگاه روز با سیما بهاری - ۲ اکتبر ۲۰۱۳