"نرمش قهرمانانه در دیپلماسی جمهوری اسلامی": حمید تقوایی در نگاه روز با سیما بهاری - ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳