"دیپلماسی بعد از دو هفته تهدید حمله به سوریه ":حمید تقوایی در نگاه روز، حمید حقشناس - ۱۱سپتامبر ۲۰۱۳