اوباما و حمله احتمالی اش به سوریه: حمید تقوایی در نگاه روز با نسرین بشارت - ۲ سپتامبر ۲۰۱۳