گفتگو با حمید تقوائی در نگاه روز درباره كمك های مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی به جریانات اسلامی در سراسر جهان- ۲۸ فوریه ۲۰۱۳