گفتگو با حمید تقوائی در برنامه پرسش از تلویزیون کانال جدید درباره ویژگی های حزب رهبر انقلاب ٣ فوریه ٢٠١٣