گفتگوی ناصر اصغری با حمید تقوائی در تلویزیون کانال جدید درباره اوضاع سیاسی ایران ٣ فوریه ٢٠١٣