گفتگو با حمید تقوائی در نگاه روز درباره رویدادهای اخیر در مصر ۲۸ ژانویه ۲۰۱۳