گفتگو با حمید تقوائی در برنامه پرسش از تلویزیون كانال جدید درباره انقلاب ۵۷ طلیعه انقلابات قرن ۲۱ بخش دوم