سمینار چشم انداز نزدیکی و اتحاد نیروهای کمونیسم کارگری