درباره کوروش کبیر

پاسخ حمید تقوائی به سوالی درباره کوروش کبیر در گوتنبرگ سوئد

 

بخش دوم