بررسی نظرات و متدولوژی منصور حکمت درباره جنبش های اجتماعی، جنبش سرنگونی و انقلاب- انجمن مارکس لندن حمید تقوائی جولای ٢٠٠٦‎