غول خفته بیدار میشود! بحثی پیرامون انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا

ضمیمه انترناسیونال ۴۰۸- ۱۰ جولای ۲۰۱۱

 

"جنگ تروريستها ميتواند آغاز يکى از خونبار ترين دوره هاى تاريخ معاصر باشد.... اما اين دورنما محتوم نيست. .. يک نيروى سوم، يک غول خفته، وجود دارد که ميتواند ورق را برگرداند."


منصور حکمت در نوشته دنیا پس از یازده سپتامبر، سپتامبر ٢۰۰١

ادامه مطلب: غول خفته بیدار میشود! بحثی پیرامون انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا

از همین مجموعه...