دولتهای بورژوائی در موقعیت تدافعی

سخنرانی حمید تقواائی در معرفی قطعنامه "سیاست دولتهای غربی و محور روسیه- چین در قبال جمهوری اسلامی" در پلنوم سی و هشتم.

 

موضوع این قطعنامه را من در سخنرانی افتتاحیه تا حدی توضیح دادم. این قطعنامه مناسبات و روابط و سیاستهای این دوره نیروهای ضد انقلابی، دولتها و جنبشها و احزاب راست، را بررسی میکند. چرا این لازم است؟ بخاطر اینکه یک دوره تازه ای در دنیا آغاز شده و شرایط تازه روی همه چیز تاثیر میگذارد: بر شرایط جهانی بخصوص در خاورمیانه و باز بطور ویژه تری بر موقعیت جمهوری اسلامی. بهمین دلیل خیلی مهم است که حزب در این مورد روشن باشد. بعصی از رفقا معتقد بودند کافی است در این مورد مقاله نوشت و خود من هم در چند شماره پیش نشریه انترناسیونال مقاله ای در همین رابطه نوشتم منتهی به نظرم این کافی نیست. حزب باید بداند دارد چه میکند. بخصوص حزب ما که در دوره گذشته در مقابله با جنگ تروریستها و دو قطب ارتجاعی طرفین این جنگ و در دفاع از جهان متمدن خیلی فعال و اکتیو بوده است.

ادامه مطلب: دولتهای بورژوائی در موقعیت تدافعی