آلترناتيوهای غير انقلابی در ايران شانسی ندارند!

(با تشکر از آوات فرخی که متن اولیه سخنرانی را پیاده و در اختیار کارگر کمونیست قرار داد)

 

سخنرانی حمید تقوائی در معرفی "خصلت طبقاتی انقلاب" در کنگره هفتم

این قطعنامه راجع به خصلت طبقاتی انقلاب است ولی نه با آن شیوه ای که چپ سنتی راجع به طبقات و مبارزه طبقاتی صحبت میکند، بلکه با متدولوژی کمونیسم کارگری. یعنی قطعنامه با بررسی جنبشهای زنده امروز و تقابل جنبشها و تأثیرات انها درباره خصلت طبقاتی انقلاب حاضر صحبت میکند. باید دقت کرد بحث بر سر یک واقعیت است، خصلت یک انقلابی که مثل هر پدیده عینی ای میشود وارد آن شد و آن را شناخت و این به این معنا نیست که فی الحال مثلاً از نظر سیاسی، از نظر خودآگاهی طبقاتی که درگیرهستند، از نظر احزاب و غیره ، هم این احکام لزوما درست است. این احکام اصلاً وارد این موضوعات نشده. این مربوط به قطعنامه ای بود که قبلا تصویب شد ( قطعنامه "شرایط پیروزی انقلاب و تعیین نظام آتی").

ادامه مطلب: آلترناتيوهای غير انقلابی در ايران شانسی ندارند!