جنگ تروریستها، جنبش سرنگونی و حزب

بخشی از گزارش سیاسی حمید تقوائی، دبیر کمیته مرکزی به پلنوم بیست و پنجم حزب کمونیست کارگری ایران

انترناسیونال ۱۳۷

آنچه سه موضوع دستور پلنوم، یعنی بیانیه علیه جنگ تروریستها، قطعنامه کارگری و طرح کمپین مالی را به هم مربوط میکند وجود یک پدیده عینی و موثرسیاسی در ایرن و جهان هست که حزب کمونیست کارگری ایران نامیده میشود. این پلنوم در هر سه این موضوعات در واقع درباره یک چیز صحبت میکند و آن حزب در متن مبارزه در ایران و جهان است.

ادامه مطلب: جنگ تروریستها، جنبش سرنگونی و حزب

از همین مجموعه...