دوره پسا جنگ سرد و پولاریزاسیون طبقاتی در ایران بررسی انقلاب و ضد انقلاب در ایران بر متن شرایط جهانی


این نوشته بر مبنای سخنرانی در پلنوم بیست و دوم تنطیم شده است

ما در دوره ای کاملا و اساسا متفاوت از گذشته، متفاوت از دوره آخرین انقلابها، نظیر انقلاب ٥٧، به سر میبریم. باید روشن کنیم مشخصات این دوره چیست و انقلاب در این دوره چه خصوصیاتی دارد؟ روشن است که هر انقلابی ویژگیهای خودش را دارد. انقلاب اکتبر شبیه انقلاب فوریه در خود روسیه نبود. انقلاب آتی ایران مثل انقلاب ٥٧ نیست و انقلاب ٥٧ هم شبیه انقلاب مشروطه نبود. همه انقلابها با هم متفاوتند. ولی انقلابی که در ایران در حال شکل گیری است به این معنای مشخص هم ویژه است که در متن شرایط جهانی جدیدی اتفاق میافتد. جدید از نظر توازن نیروهای طبقاتی در کل دنیا، از نظر افقهای سیاسی و الگوهای حکومتی و الگوهای اپوزیسیون و الگوهای مبارزه و مخالفت. جدید از لحاظ جنبشهای سیاسی که پا گرفته و جلو آمده اند و روندهائی که مد شده اند و آرمانها و چشم اندازها و توقعاتی که عوض شده اند و تبیینات مختلفی که طبقات از وضعیت سیاسی دنیا دارند. ایران یک جزیره مجزا از بقیه دنیا نیست. انقلاب ایران ویژه است نه تنها به این معنی که با انقلابهای قبلی در خود ایران، با انقلاب ٥٧، و با گذشته فرق میکند. بلکه ویژه است بخصوص به این معنی که در سطح جهانی، در یک دوره جدید اتفاق میافتد.

برای بررسی انقلاب ایران باید ابتدا خصوصیات این دوره را بشناسیم.

ادامه مطلب: دوره پسا جنگ سرد و پولاریزاسیون طبقاتی در ایران بررسی انقلاب و ضد انقلاب در ایران بر متن شرایط جهانی