اجازه نميدهيم هيچ نوع دولت بورژوائى در ايران تثبت شود

سخنرانی حميد تقوائى در معرفى قطعنامه "حزب و قدرت سياسى بعد از سقوط جمهورى اسلامى"

قطعنامه حاضر، قطعنامه شماره دو، در واقع مکمل قطعنامه استراتژى است و مربوط ميشود به حزب و قدرت سياسى بعد از سقوط جمهورى اسلامى. قطعنامه اول که امروز تصويب کرديم در مورد استراتژى عمومى حزب براى کسب قدرت بود. اما اين قطعنامه در مورد بعد از جمهورى اسلامى است، هم در صورتى که حزب بقدرت رسيده باشد و هم حالت خاصى که بخاطر تغيير و تحولاتى جمهورى اسلامى سقوط کرده ولى هنوز حزب ما در قدرت نيست. اين يکى از احتمالات است و حزب بايد خيلى روشن بداند در چنين شرايطى چه مى کنيم. قطعنامه در دو بخش هر يک از دو حالت حزب در قدرت و حزب خارج از قدرت را بررسى ميکند. در بخش اول اين توضيح داده ميشود که وقتى ما بقدرت برسيم چطور کار مى کنيم.

ادامه مطلب: اجازه نميدهيم هيچ نوع دولت بورژوائى در ايران تثبت شود