او ضرورت زمانه بود٬ متن سخنرانى حميد تقوائى در مراسم بزرگداشت منصور حکمت

دوره هائى در تاريخ هست که بشريت نمايندگى نميشود. مبارزه هست، هميشه مبارزه هست، مردم معترض هستند، آرمان آزادى هست، آرمان برابرى طلبى و عدالت و رفاه هست، ولى زيرنويس تاريخ است، در متن نيست، به سياست ترجمه نميشود، در فرهنگ و هنر رسمى از کنارش ميگذرند. و هر چه هست تباهى و سياهى است. يک دوره نمونه اين تاريخ دوره قرون وسطى است، ونمونه ديگر زمانه ماست اگر منصور حکمت نبود.

ادامه مطلب: او ضرورت زمانه بود٬ متن سخنرانى حميد تقوائى در مراسم بزرگداشت منصور حکمت