منصور حکمت که بود

زندگی منصور حکمت متفکر وتئوريسين برجسته مارکسيست و رهبر جنبش و حزب کمونيست کارگری از تاريخ اين جنبش و حزب در تمامی لحظات و افت و خيزهايش جدا نبود. اين نوشته بيوگرافی منصور حکمت و در عين حال تاريخ مارکسيسم انقلابی و کمونيسم کارگری در ايران است. يادش گرامی و نامش جاودان باد!


ژوبين رازانی در خرداد ١٣٣٠ در تهران متولد شد. او دوران تحصيلات ابتدائی و متوسطه را در تهران گذراند و تحصيلات عاليه خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه شيراز بپايان رساند. ژوبين در سال ١٣٥٢ برای ادامه تحصيلات به لندن رفت و در دوره دانشجوئی در انگليس بود که به مطالعه کاپيتال و ديگر آثار مارکس روی آورد. ذهن نقاد، پرشور، و کنکاشگر وی پاسخ سئوالات پايه ای خود در توضيح حقيقت جهان ناعادلانه و ضدانسانی موجود و راه تغيير آن را در مارکسيسم يافت. انساندوستی و آزاديخواهی عميق و بی تخفيف ژوبين جوان با نقد راديکال مارکس به سرمايه داری عجين شد و باين ترتيب منصور حکمت و مارکسيسم منصور حکمت بدنيا آمد. اين مارکسيسم هيچ تشابه و سنخيتی با مارکسيسم موجود نداشت. کمونيسم نوع روسی و چينی و چريکيسم و سوسيال دموکراتيسم و تروتسکيسم اينها همه نه مبنا و نقطه عزيمت، بلکه خود موضوع مورد نقدکمونيسم منصور حکمت بودند. در برابر اين روايات تحريف شده از مارکسيسم، منصور حکمت مستقيما از مارکس آغاز کرد و اومانيسم و راديکاليسم را به مارکسيسم بازگرداند. مارکسيسم منصور حکمت منتقد پيگير ناسيوناليسم، مذهب، دموکراسی و ليبراليسم و رفرميسم بود و تمام آن جريانات چپ که به اين نظرات آغشته بودند نيز از تيغ برنده اين نقد مصون نماندند. چپی که مارکسيسم را به نسخه ای برای ترميم نظم موجود تنزل داده بود قبل از همه مورد انتقاد اين مارکسيسم احيا شده واقع شد.

ادامه مطلب: منصور حکمت که بود