حزب سیاسی و فرقه های ایدئولوژیک

این نوشته بر مبنای سمیناری تحت عنوان "حزب سیاسی" که در جوار پلنوم ۳۴ کمیته مرکزی حزب، ژوئن ۲۰۱۰، برگزار شد تدوین و تنظیم شده است .

 

"ما کمونیستها تحت سرکوب زندگی کرده ایم. بما گفته اند نمیتوانید بیائید بیرون و علنا و آزادانه بالای چهارپایه بروید و برای مردم صحبت کنید. بما گفته اند میتوانید با رفیق خودتان در یک گوشه ای، در کوچه ای، مخفیانه، جایی که صدایتان را کسی نمیشنود هر چه میخواهید با هم پچ پچ کنید. .. این فرقه شماست و با زبان فرقه ای خودتان هر چه میخواهید به هم بگوئید ...

ادامه مطلب: حزب سیاسی و فرقه های ایدئولوژیک