لنین، آزادیهای سیاسی و تجربه شوروی

توضیح سردبیر نشریه کمونیسم کارگری

مقاله ای که ملاحظه میکنید به قلم حمید تقوائی است و برای چاپ در شماره ۲ نشریه کمونیسم کارگری، نشریه تئوریک-سیاسی حزب کمونیست کارگری تدوین شده است. کمونیسم کارگری به زودی منتشر خواهد شد اما به خاطر اینکه درمقطع سالگرد انقلاب اکتبر قرار داریم و موضوع این مطلب مستقیما بررسی جوانب مهمی از تجربه انقلاب اکتبر از جمله نقش و جایگاه لنین، مسئله آزادیهای سیاسی، انسانگرایی کمونیسم و ... است، ترجیح داده شد جلوتر منتشر شود اگر چه به عنوان یکی از مقالات شماره ۲، جایش در نشریه محفوظ است.

محسن ابراهیمی

۸ نوامبر ۲۰۱۰

***

ادامه مطلب: لنین، آزادیهای سیاسی و تجربه شوروی