پیام حمید تقوائی به مناسبت فرا رسیدن سال تازه

فرارسیدن سال نو را به همه مردم آزده ایران تبریک میگویم.

سالی که در پایان آن هستیم سال شکل گیری طوفان انقلابی عظیمی بود که کل منطقه را در بر گرفته است. طوفانی که بقدرت میلیونها انسان محروم و دربند برپا شده و سرکوبگرترین و جنایتکارترین نظامها را در هم میکوبد و به پیش میرود.

این موج بیسابقه انقلابات در منطقه افق و چشم انداز امیدبخشی را در برابر جامعه ایران که با خیزش میلیونی سال ۸۸ پیشتاز این حرکت بود، قرار میدهد. تجربه مصر و تونس به نحو غیر قابل انکاری قدرت و حقانیت انقلاب علیه نظامهای دیکتاتوری نظیر جمهوری اسلامی و ظرفیت و امکان عظیم پیروزی انقلاب را به نمایش میگذارد. این تجربه تاکید دیگری است بر قدرت مردمی که بقول انقلابیون مصری "ترس را شکست داه اند" و عزم جزم کرده اند که تا بزیر کشیدن دیکتاتور و در هم کوبیدن نظام دیکتاتوری از پای ننشینند. مردمی که افق و چشم انداز و هدف خود را نه مرمتکاری و مشاطه گری نظامهای موجود بلکه زیر و رو کردن کل این نظامهای ضد انسانی قرار داده اند و هیچ نوع سازش و بند و بست و مهندسی قدرت بوسیله نیروهای رنگارنگ حافظ نظام در حاکمیت و یا در اپوزیسیون و یا در هیات مقامات و دولتهای غربی را نمی پذیرند. این تجربه و درس ارزشمندی است. این در واقع هدیه نوروزی انقلابات مصر و تونس به مردم تشنه آزادی در زیر یوغ دیکتاتوریهائی نظیر جمهوری اسلامی است. پیام نوروزی انقلاباتی که در گام اول خود دیکتاتورها را فراری داده و به محمد غنوشیها و احمد شفیق ها و ژنرال تنطاویها رضایت نمیدهند بما مردم ایران اینست: به هیچ جناح و مقام و بخشی از رژیم دیکتاتوری دل نبندید، سرنگونی کل نظام را هدف خود قرار بدهید.

مردم رزمنده ایران!

جمهوری اسلامی باید برود. نظام جمهوری اسلامی باید درهم کوبیده بشود. انقلاب علیه کل نظام جهنمی جمهوری اسلامی! این تنها راه برای خاتمه دادن به فقر و بیحقوقی و اختناق در ایران و تنها راه برای رسیدن به آزادی و رفاه و برابری است.

سال تازه سالی است که باید متحد و سازمانیافته و یکپارچه با پرچم سرنگونی جمهوری اسلامی بمیدان بیائیم. نیروهائی که تحت عنوان اصلاح طلبی یا مسالمت جوئی و یا با ادعای رهبری "جنبش سبز" گذشته را بمردم وعده میدهند و علنا یا عملا تعهد خود را به حفظ نظام اعلام کرده اند مانع و ترمز انقلاب اند. باید از این موانع عبور کرد. مدتهاست ما مردم ایران حکم سرنگونی جمهوری اسلامی را اعلام کرده ایم و اساس و هدف و نیروی محرکه جنبش توده ای جاری که از بهمن ماه و با الهام از انقلابات منطقه اوج تازه ای گرفته است نیز خلاصی از شر کل نظام موجود است. جنبش باید ناخالصی ها و ابهامات و توهمات را از خود بزداید و شفاف و صریح و روشن با زبان خود، با زبان انقلاب سخن بگوید. انقلابات مصر و تونس در گام اول دیکتاتوها را فراری دادند اما در مبارزه علیه کل نظام دیکتاتوری تجربی و قدم بقدم و با آزمون و خطا به پیش میروند. از این نقطه ضعف نیز باید درس گرفت. اعتراضات توده ای جاری در ایران باید در تمایز کامل از تمیهدات و تلاشهای سازشکارانه برای حفط نظام، صریح تر و قاطع تر از همیشه پرچم سرنگونی حکومت و درهم شکستن نظام جمهوری اسلامی را برافرازد و حول این هدف صفوف خود را متحد و متشکل کند. این رمز پیشروی و پیروزی انقلاب در ایران است.

فرا رسیدن سال ١٣۹۰ را بار دیگر به همه مردم ایران و به همه فعالین و آزادیخواهانی که پیگیرانه علیه نظام جهنمی جمهوری اسلامی مبارزه میکنند تبریک میگویم.

حمید تقوائی

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

٢٦ اسفند ۸۹

از همین مجموعه...