نه به تبعیض جنسی! نه به زن ستیزی اسلامی!

 

پیام حمید تقوائی بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن

 

فرارسیدن هشت مارس روز جهانی زن را به همه زنان و مردان آزاده دنیا تبریک میگویم!

روز جهانی زن روز اعتراض علیه تبعیض جنسی و بی حقوقی زن در سراسر دنیاست؛ و در جهان امروز یک عامل و منشا مهم تحمیل شدید ترین و تحقیرآمیزترین تبعیضات علیه زنان اسلام سیاسی است. زنان نه تنها در کشورهای اسلامزده بلکه حتی در کشورهای اروپائی قربانی تعرض و خشونت دولتها و نیروهای اسلامی و قوانین و مناسبات و اخلاقیاتی هستند که اسلام سیاسی بر جهان امروز ما تحمیل کرده است. آنچه در شب سال نو امسال در کلن و چندین شهر اروپائی اتفاق افتاد نمونه توحشی است که هر روزه در مناطق تحت کنترل داعش و کشورهای اسلامزده ای نظیر ایران و عربستان سعودی رسما و قانونا علیه زنان اعمال میشود.

باید با تمام قدرت در برابر زن ستیزی اسلامی ایستاد. در ایران سالهاست جنبش گسترده ای علیه آپارتاید جنسی و قوانین ضد زن اسلامی در جریان است و سال گذشته در عراق و افغانستان و ترکیه و کردستان سوریه و عربستان سعودی نیز نمونه های امید بخشی از مقاومت و تعرض زنان و مردان آزادیخواه علیه دولتهای و نیروهای اسلامی را شاهد بودیم. باید به حمایت از این جنبش برخاست و پرچم آنرا در همه کشورها برافراشت. باید علیه زن ستیزی در کشورهای اسلامزده و علیه افسارگسیختگی اسلامیسم در اروپا بمیدان آمد. آپارتاید جنسی و سکسیسم اسلامی و برقعه و حجاب و قتلهای ناموسی و قوانین شریعه را هیچ کجا، نه در ایران وعربستان و ترکیه و افغانستان و نه در آلمان و انگلیس و سوئد و فرانسه نباید تحمل کرد. جهان به یک جنبش نوین رهائی زن نیازمند است. جنبشی که بر پرچم آن نوشته شده است: جامعه بدون آزادی زن، و زن بدون قطع دست مذهب از دولت و قوانین و اخلاقیات، آزاد نیست!

زنده باد هشت مارس!

حمید تقوائی

٥ مارس ١٦