پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جهانی کارگر

اول مه، روز قدرتنمائی کارگران علیه جهان درهم ریخته سرمایه داری!

فرارسیدن روزجهانی کارگر را به همه کارگران و مردم آزادیخواه جهان تبریک میگویم.

جهان در شرایطی به استقبال اول مه میرود که از یکسو بحران جهانی سرمایه هر روز عمیق تر میشود و دولتهای سرمایه داری در پیشرفته ترین کشورهای صنعتی با تمام تلاششان برای شکستن بار بحران بدوش کارگران و توده مردم، یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی میکنند و از سوی دیگر توده های میلیونی مردم در یکی از محرومترین و بیحقوقترین مناطق جهان علیه دیکتاتوریهای چندین دهساله سرمایه داری در این کشورها بپا میخیزند. امواج انقلاب عظیمی که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در مینوردد در کنار اعتراضات کارگران و مردم به ستوه آمده از بیکاری و گرانی و بی تامینی در یونان و فرانسه و انگلیس و آمریکا اعلام قدرتمند کیفرخواست اکثریت قریب باتفاق مردم جهان علیه سرمایه داری عصر ماست. واقعیات سرسخت زندگی توده های میلیونی مردمی که در همه کشورها زیر بار بحران سرمایه له میشوند با صدای بلند اعلام میکند که جهان سرمایه داری "بدون امید سوسیالیسم و بدون فراخوان سوسیالیسم" منجلابی بیش نیست.

ادامه مطلب: پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جهانی کارگر

از همین مجموعه...