پیام تبریک حمید تقوائی به مناسبت نوروز۱۳۹۲

فرارسیدن نوروز و آغاز سال تازه را به همه مردم آزاده ایران تبریک میگویم.

سال تازه بر متن بحران عمیق سیاسی، فروپاشی اقتصادی و بهم ریختن بیش از پیش صفوف حکومت در جامعه آغاز میشود. آیت الله های میلیاردر و اعوان و انصارشان، بیت رهبری و باندهای مافیائی بسیج و سپاه و دیگر سرمایه داران دولتی و غیر دولتی که بر تمام منابع ثروت جامعه چنگ انداخته اند بر سر تقسیم غنائم، بر سر سهم بری بیشتر از ثروت و قدرت، بجان هم افتاده اند و هر روز ارقام نجومی تازه ای از اختلاس و دزدی یکدیگر و عمق فسادی که سراپای رژیم را فراگرفته است برملا میکنند. از سوی دیگر گرانی و بیکاری و فقر در جامعه بیداد میکند و زندگی توده مردم را بیش از پیش در چنگال خود میفشارد. سال گذشته سال افشا شدن چپاولگری هزاران میلیاردی حاکمینی بود که یک زندگی چندین بار زیر خط فقر را بر اکثریت عظیم مردم تحمیل کرده اند.

در هیچ جامعه ای مانند ایران امروز شکاف عظیم بین فقر و ثروت، بین یک درصد حاکم و نود و نه درصد محکوم به زندگی زیر سلطه جهنمی صاحبان ثروت و سرمایه، چنین آشکار و عیان نبوده است. این وضعیت قابل دوام نیست. طوفان زیر و رو کننده ای در راهست و نشانه های آن از هم اکنون پیداست. کارگران مبارزه پیگیر و وسیعی را برای افزایش دستمزدها شروع کرده اند و در این نبرد توده مردمی را نمایندگی میکنند که زیر فشار روزافزون گرانی و بی تامینی کمرشان خرد شده است؛ خانوده های محکومین به اعدام برای نجات جان عزیرانشان و در مخالفت با حکم اعدام پا بمیدان مبارزه گذاشته اند؛ زندانیان سیاسی از درون سیاهچالهای رژیم صدای اعتراض خود را بلند کرده اند، و حرکتها و کمپینهای اعتراضی برای لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی بطور هماهنگ و به هم پیوسته در خارج و داخل ایران شکل میگیرد. این مبارزات میتواند پیش درآمد و بشارت دهنده یک انقلاب عظیم برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی و در هم پیچیدن کل نظام جنایت و غارت و چپاول سرمایه داری در ایران باشد. سال تازه با بشارت و امید و چشم انداز سرنگونی جمهوری اسلامی به قدرت انقلاب از راه میرسد. شرایط سیاسی در ایران بسیار ناپایدار و غیر قابل ادامه است. مضحکه انتخابات که خود به یک بن بست سیاسی و معضل لاینحل برای حکومتی ها تبدیل شده است میرود که به فرصتی برای بچالش کشیدن کل جمهوری اسلامی بوسیله توده مردم تبدیل بشود. مقامات حکومت خود بارها هراس شان از "فتنه بزرگ" ی که در راهست را اعلام داشته اند و بیکدیگر هشدار داده اند و در عین حال با افشاگری از دزدی و فساد یکدیگر مردم را به انقلاب علیه خود فراخوانده اند. این وضعیت ناپایدار و بحرانی برای حکومتیان و این شرایط غیر قابل تحمل برای توده مردم تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی بقدرت انقلاب میتواند به نفع مردم حل بشود و رهائی و آزادی و برابری و رفاه را برای مردم ایران به ارمغان بیاورد. انقلابی که در ایران شکل میگیرد با خصلت عمیق ضد مذهبی اش، با بچالش کشیدن بیحقوقی و فرودستی زن که ثمره یک مقاومت و اعتراض پیگیر علیه حجاب و آپارتاید جنسی است، و با تحرک و وزن و جایگاه جنبش کارگری و فعالین و شخصیتهای و نهادهای آن در جامعه، و با حضور فعال چپ انقلابی جامعه که حزب کمونیست کارگری آنرا نمایندگی میکند، این قابلیت را دارد که تا خلع ید کامل از اقلیت صاحب ثروت و سرمایه و جارو کردن کل نظام استثمارگر سرمایه داری به پیش برود. حزب کمونیست کارگری حزب این انقلاب است و با تمام توان و امکانات خود برای شکلگیری و پیشروی و به پیروزی رسیدن آن مبارزه میکند. امیدوارم سال تازه سال رهائی از شر حکومت اسلامی و خلع ید سیاسی و اقتصادی از یک درصدیهای سرمایه دار در ایران باشد. یکبار دیگر فرارسیدن سال انقلاب را به همه مردم آزاده و مبارز ایران تبریک میگویم. حمید تقوائی دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران ٢۷ اسفند ۹١