پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جهانی زن

زنده باد جنبش جهانی رهائی زن!

روز جهانی زن روز برافراشتن پرچم آزادی بشریت است. آزادی بشریت از یکی از کهنسال ترین و فاحش ترین تبعیضات در تمام طول تاریخ: تبعیض علیه زنان!

امسال روز جهانی زن بر متن تعرض جنبش نوین زنان درسراسر جهان، از تونس و مصر و افغانستان تا اوکراین و روسیه و هندوستان و ایران و تا قلب اروپا و آمریکا، بزرگ داشته میشود. زنان جهان اعلام میکنند دیگر فرودستی و تحقیر و بیحقوقی و تبعیض را نمی پذیرند، اعلام میکنند کالای جنسی نیستند و تن به بردگی جنسی نمیدهند، و اعلام میکنند عزم جزم کرده اند تا در برابر مذهب و مردسالاری و تمامی تفکرات و تابوهای پوسیده زن ستیز بایستند و آنها را درهم بشکنند.

در ایران تحت سلطه حکومت اسلامی بیش از سه دهه است که زنان درگیر چنین مبارزه ای هستند. مبارزه ای بی وقفه علیه تبعیض و تحقیر و بیحقوقی مفرط قانونی و رسمی و دولتی نسبت به زنان. امسال جنبش رهائی زن در سراسر دنیا رساتر و صریح تر و قدرتمندتر از هر زمان دیگری همراهی و همبستگی و همسنگری خود با زنان ایران را اعلام میکند. اکنون جبهه ای به گستردگی همه جهان علیه قوانین و احکام و فرهنگ زن ستیز مذهبی گشوده شده است و مبارزه زنان در ایران یک جزء و رکن مهم این جنبش جهانی است. امروز در مصر و در تونس زنان یک نیروی اصلی تداوم انقلاب و بزیر کشیدن نیروهای تازه بقدرت رسیده اسلامی را تشکیل میدهند و بی تردید در ایران انقلابی فردا نیز جنبش رهائی زن یک نیروی اصلی بزیر کشیدن جمهوری اسلامی خواهد بود.

مبارزه برای حق زن نه تنها حکومتهای مذهبی بلکه کل نظام سرمایه داری عصر ما را به چالش میکشد. ستم بر زنان به قدمت تاریخ است، اما امروز هم تبعیض و بردگی جنسی و هم اعتراض علیه آن در واقعیات نظام سرمایه داری ریشه دارد. ریشه مذهب و اخلاقیات و تابوها و فرهنگ و سنتهای زن ستیزانه حاکم بر جهان امروز دیگر نه در جوامع عشیرتی و قرون وسطائی بلکه در سرمایه داری افسار گسیخته در قرن بیست و یکم نهفته است. همانطور که بازار بین المللی تجارت سکس و فحشا و بردگی جنسی در دنیای امروز یک شاخه پرسود سرمایه داری بازار آزاد است.

در برابر این وضعیت، جنبش نوین زنان در ادامه و در بطن انقلابات و جنبشهای ضد کاپیتالیستی دوسال اخیر در غرب و شرق سر بلند کرده است و جزء لایتجزای این جنبشها است. در همه جا، در ایران و در سراسر دنیا، جنبش جهانی زن یک رکن تعیین کننده مبارزه علیه سلطه سرمایه، علیه حاکمیت یک درصدیها و برای خلاصی دنیا از شر ریاضت کشی اقتصادی و فقر و گرانی و بیکاری و تمامی مصائب و تبعیضات و بیحقوقی هائی است که سرمایه داری افسار گسیخته عصر ما بر کل جهان تحمیل کرده است.

هشتم مارس امسال روز تاکید چند باره بر این حقیقت پایه ای است که آزادی زن شرط و معیار رهائی همه جامعه است: رهائی نه تنها از تبعیض جنسی و بردگی جنسی، بلکه رهائی از تبعیض طبقاتی و بردگی مزدی!

زنده باد ۸ مارس!
زنده باد جنبش نوین زنان!
زنده باد سوسیالیسم!

حمید تقوائی، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
٦ مارس ٢۰١٣