ایران تریبونال اولین گام در به محاکمه کشیدن رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی!

پیام حمید تقوائی به سازماندهندگان دادگاه ایران تریبونال در لاهه

 

برگزاری دادگاه ایران تریبونال را به سازماندهندگان و فعالین آن صمیمانه تبریک میگویم. در این دادگاه قربانیان جمهوری اسلامی تصویر زنده و تکاندهنده ای از جنایات این رژیم فاشیستی در برابر چشم مردم دنیا قرار دادند. کسانی که خود و یا نزدیکانشان سالها زندان و شکنجه های قرون وسطائی حکومت اسلامی را تحمل کرده اند و یا عزیرانشان بدست جانیان حاکم اعدام شده اند فرصت یافتند تا یکی از دهشتناک ترین جنایات تاریخ معاصر را بطور مستند و غیر قابل انکاری افشا کنند.

جنایات جمهوری اسلامی، نه تنها در دهه شصت بلکه در تمام طول حیات ننگینش، برای مردم ایران واقعیت شناخته شده ای است. باید این واقعیت را بطور زنده و ملموس و مستند در برابر چشمان مردم دنیا قرار داد. نباید اجازه داد تا مرور زمان جنایات این حکومت را در اذهان کمرنگ کند و یا آنرا به یک واقعیت عادی و پذیرفته شده مبدل سازد. دولتها از کنار این جنایات میگذرند ولی مردم جهان باید بدانند و در کیفر خواست مردم ایران علیه رژیم فاشیستی جمهور ی اسلامی شریک شوند. برگزاری دادگاه ایران تریبونال گام مهمی در این جهت است. این اقدامی است که میتواند و باید زمینه برگزاری دادگاه رسمی و محاکمه واقعی سران حکومت اسلامی را فراهم کند.

از نظر سیاسی نیز برگزاری این دادگاه گام موثری در مبارزه علیه جمهوری اسلامی است. بررسی و مستند ساختن جنایات حکومت در دهه شصت کل نظام جمهوری اسلامی، با همه جناحها و باندهای مختلفش از خمینی و خامنه ای تا رفسنجانی و موسوی و کروبی و بسیاری از دوخردادیهای دیروز و امروز که همگی جزو مقامات و مسئولین رژیم، و یا مانند احمدی نژاد تیر خلاص زن جزو عاملین مستقیم جنایات رژیم، در دهه شصت بوده اند را تماما افشا و رسوا میکند و کل این ماشین جنایت و آدمکشی را به محاکمه میکشد. مستندات و واقعیات مطرح شده در این دادگاه تاکید دیگری است بر اینکه جمهوری اسلامی نه نماینده مردم ایران بلکه قاتل آنان است، هیچ مشروعیت و قانونیتی ندارد و باید در سطح جهان منزوی بشود.

دهه شصت تنها برگی از پرونده قطوری است که با خون و رنج و درد هزاران انسان شریف و آزاده نوشته شده است. جنایات حکومت اسلامی از همان فردای بقدرت رسیدنش با به گلوله بستن کارگران بیکار، اسید پاشی به صورت زنان، حمله به کردستان و ترکمن صحرا و یورش به دانشگاهها آغاز شد و تا همین امروز در سراسر ایران ادامه دارد. دادگاه ایران تریبونال میتواند اولین گام باشد در باز کردن کل این پرونده و بررسی جنایات این حکومت در دوره قبل از سی خرداد شصت، در دوره جنگ با عراق، در سرکوب خیزش انقلابی ۸۸، و همین امروز دراعدامهای جمعی و در بازداشت و شکنجه و سرکوب کارگران و زنان و دانشجویان و جوانان معترض در سراسر ایران.

ایران تریبونال از نظر حقوقی یک دادگاه سمبلیک است که قضاوت و حکم آن ضمانت اجرائی ندارد ولی از نظر سیاسی یک تعرض و پیشرفت واقعی جنبش سرنگونی طلبانه مردم علیه جمهوری اسلامی است. شاهدین دادگاه با سری برافراشته و با صدائی محکم و با صلابت پرده از جرئیات جنایات حکومت برداشتند، کیفرخواست کل مردم ایران علیه جانیان حاکم را اعلام داشتند و گفتند که قصدشان نه انتقامجوئی بلکه اجرای عدالت است. این دادخواهی امری سیاسی است و مجریان آن در نهایت خود مردم بپاخاسته ایران خواهند بود. دور نیست روزی که مردم انقلابی ایران این رژیم فاشیستی را سرنگون کنند و سران آنرا در دادگاههای علنی و مردمی در خود ایران به محاکمه بکشند. برگزاری دادگاههایی نظیر ایران تریبونال، در شرایطی که هنوز جانیان در حکومتند، نوید دهنده آنست که چنین روزی بزودی فراخواهد رسید.

برگزاری ایران تریبونال را یکبار دیگر به سازمان دهندگان و فعالینش، به شاکیان و شاهدانش، به خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی که به برگزاری آن کمک کردند تبریک میگویم و دست همه آنها را به گرمی میفشارم.

حمید تقوائی دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

٢۹ اکتبر ٢۰۱٢