پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جهانی کارگر

اول مه، روز قدرتنمائی کارگران علیه جهان درهم ریخته سرمایه داری!

فرارسیدن روزجهانی کارگر را به همه کارگران و مردم آزادیخواه جهان تبریک میگویم.

جهان در شرایطی به استقبال اول مه میرود که از یکسو بحران جهانی سرمایه هر روز عمیق تر میشود و دولتهای سرمایه داری در پیشرفته ترین کشورهای صنعتی با تمام تلاششان برای شکستن بار بحران بدوش کارگران و توده مردم، یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی میکنند و از سوی دیگر توده های میلیونی مردم در یکی از محرومترین و بیحقوقترین مناطق جهان علیه دیکتاتوریهای چندین دهساله سرمایه داری در این کشورها بپا میخیزند. امواج انقلاب عظیمی که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در مینوردد در کنار اعتراضات کارگران و مردم به ستوه آمده از بیکاری و گرانی و بی تامینی در یونان و فرانسه و انگلیس و آمریکا اعلام قدرتمند کیفرخواست اکثریت قریب باتفاق مردم جهان علیه سرمایه داری عصر ماست. واقعیات سرسخت زندگی توده های میلیونی مردمی که در همه کشورها زیر بار بحران سرمایه له میشوند با صدای بلند اعلام میکند که جهان سرمایه داری "بدون امید سوسیالیسم و بدون فراخوان سوسیالیسم" منجلابی بیش نیست.

برای کارگران ایران نیز یازده اردیبشهت امسال فرصتی است تا پرچم سیاست و افق و آلترناتیو طبقاتی خود را در پیشاپیش جنبش انقلابی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی برافرازند. اعتصاب پرشکوه کارگران پتروشیمی گام مهمی در این جهت است. هزاران کارگر در چندین مجتمع پتروشیمی برای تحقق خواستهای پایه ای کل کارگران ایران نظیر افزایش دستمزدها دست به اعتصاب زده اند و این نه تنها یک حرکت تعرضی کم سابقه و یک گم بلند بجلو در جنبش کارگری ایران محسوب میشود، بلکه میتواند به نقطه عطفی در جنبش انقلابی مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل شود. از یکسو میلیونها مردمی که از فقر و بیکاری و گرانی به ستوه آمده اند در اعتصاب کارگران تجلی خواستها و اهداف خود را می بینند و از سوی دیگر اعتصاب به عنوان یک شیوه کارساز مبارزه علیه جمهوری اسلامی در چشم انداز جامعه قرار میگیرد و زمینه مساعدی برای دامن زدن به گفتمان اعتصاب عمومی در میان فعالین جنبشهای اعتراضی و تدارک آن در میان توده کارکنان جامعه فراهم میآورد.

این شرایط به اول ماه مه امسال در ایران و در سراسر جهان مکان و اهمیت ویژه ای میدهد. روز جهانی کارگر روز فراخواندن مردم جهان به افق و چشم انداز و آلترناتیو کارگران یعنی سوسیالیسم در برابر نظام ضد انسانی سرمایه است و اکنون تجربه صدها میلیون مردم معترض و بپاخاسته جهان بیش از هرزمان دیگری بر ضرورت و مبرمیت این فراخوان مهر تایید میزند.

اول مه امسال فرصت دیگری است برای قدرتنمائی کارگران جهان در برابر سرمایه داری بحرانزده و بهم ریخته جهانی، برای برافراشتن پرچم نقد و اعتراض سوسیالیستی به وضعیت موجود و اعلام تعبیر و روایت طبقه کارگر از تغییر و انقلاب و آزادی و برابری در پیشاپیش صفوف توده های مردمی که علیه دیکتاتوری و سرکوب و بیحقوقی و فقر و بیکاری و بی تامینی حاکم به جهان سرمایه بمیدان می آیند.

یکبار دیگر فرارسیدن اول مه را به همه کارگران و مردم آزاده جهان تبریک میگویم.

زنده باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم!

حمید تقوائی

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

اول اردیبهشت ۱۳۹۰

...............

Dagen för styrkeuppvisning mot

den röriga kapitalistiska världen

Bästa kamratliga första maj hälsningar till er alla! Inför årets första maj befinner vi oss i ett läge där världens kapitalistiska kris alltmer fördjupas och regeringarna i de mest avancerade industriländerna, den ena efter den andra, manifesterar sin bankrutt trots alla sina försök att vältra över den ekonomiska krisen på de arbetande folken. Detta medan miljoner rättslösa människor i en rad eftersatta länder reser sig mot de flera decennier långa diktaturerna. Den enorma vågen av revolution som sveper över Mellanöstern och Nordafrika jämte de arbetande folkens protester mot arbetslöshet, social otrygghet och höga priser i Europa och USA utgör anklagelsepunkterna av det stora flertalet på jorden mot den kapitalistiska ordningen. De realiteter som råder i miljontals människors liv i alla länder tyder klart på, att "vilket träsk skulle den kapitalistiska världen bli utan utsikten om socialismen, utan hoppet om socialismen".

För arbetarna i Iran är första maj ett tillfälle att resa fanan för allas välfärd, socialismens fana och lägga sitt klassperspektiv framför folkets revolutionära rörelse för störtandet av den islamiska regimen. De petrokemiska arbetarnas senaste strejk som slutade i seger var en stor framgång för den iranska arbetarrörelsen. Miljontals människor som är ansatta av fattigdom och rättslöshet har i de petrokemiska arbetarnas strejk sett uttrycket för sina krav. Samtidigt har strejken som ett effektivt vapen för att bekämpa regimen blivit mera utsiktsgivande. Arbetarnas senaste seger har befrämjat diskussionen om och förberedelsen av en generalstrejk bland de arbetande folken.

Alla dessa omständigheter i världen gör arbetarnas internationella solidaritetsdag till något mycket speciellt i år. Första maj är en dag för att uppmana människor i hela världen till arbetarnas klassalternativ, till socialismen. Protesten och resningen av hundramiljoner människor i världen mot de människofientliga, kapitalistiska systemen påminner om nödvändigheten och angelägenheten av denna uppmaning.

Årets första maj är ännu ett tillfälle för de arbetande folken att ge sin version av sociala förändringar, frihet, jämlikhet och revolution; att framföra den socialistiska protesten mot den rådande situationen; att hävda sin globala makt mot den krisdrabbade och röriga världskapitalismen och att stå i spetsen för de folkmassor som träder fram mot diktaturer, förtryck, misär, arbetslöshet, rättslöshet och social otrygghet.

Länge leve den socialistiska revolutionen!

Hamid Taqvayi

Irans arbetarkommunistiska partis ordförande

2011-04-21