پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جهانی زن: رهائی زن بدون خلاصی از سلطه دولتی- اجتماعی- فرهنگی مذهب ممکن نیست

فرا رسیدن هشت مارس، ١٧ اسفند، روز جهانی زن را به همه زنان و مردان آزادیخواه تبریک میگویم. این روز همواره در تاریخ مبارازت مردم ایران علیه رژیم ضد زن جمهوری اسلامی اهمیت ویژه ای داشته است و امسال بخصوص روز جهانی زن روز تعرضی همه جانبه و قدرتمند برای بزیر کشیدن رژیم اسلامی است. امسال امواج انقلاب، منطقه ای را که فرودستی و بیحقوقی مفرط زنان یک شاخص بارز آن است فرا گرفته است و بر متن این شرایط در ایران نیز دور تازه ای از خیزش انقلابی آغاز شده است. یک نیروی اصلی این جنبش انقلابی همانطور که تجربه سال ٨٨ بروشنی نشان داد نیروی زنان و یک امر مهم این انقلاب آزادی زن است.

در جمهوری اسلامی زنان رسما و قانونا و علنا یک شهروند درجه چندم و تابع و تحت قیمومیت مرد محسوب میشوند و از ابتدائی ترین حقوق شهروندی، از حق شرکت در بسیاری از فعالیتهای اجتماعی و ورزشی تا حق طلاق و مسافرت و انتخاب شغل و غیره کاملا محرومند و هر جا هم که نیمه حقوقی دارند به اجازه و رضایت مردان خانواده مشروط شده است. در ایران رسما و علنا یک رژیم آپارتاید جنسی حاکم است که همه جا زنان را بعنوان منشا "گمراهی" و "فساد"، یعنی در واقع بعنوان یک کالای جنسی متعلق به شوهر و یا پدر، تحقیر میکند و از مردان جدا میسازد. نظامی که نسبت به زنان همان نحوه تفکر و عملکرد فوق ارتجاعی، شنیع و تحقیرآمیزی دارد که زمانی رژیم آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی نسبت به سیاهپوستان داشت. این نظام باید تماما در هم شکسته شود. و هشت مارس امسال روزی است برای یک تعرض گسترده و قدرتمند در راستای در هم شکستن نظام ضد زن جمهوری اسلامی.

روز جهانی زن همچنین روز تاکید بر این حقیقت است که مبارزه برای آزدی زن از مبارزه برای جدا کردن کامل مذهب از دولت و جمع کردن بساط دخالتگری مذهب در زندگی اجتماعی و خصوصی زنان و کل افراد جامعه جدا نیست. ایدئولوژی آپارتاید و راسیسم ضد زنانه حاکم در ایران، مذهب است و باید این ایدئولوژی زن ستیز نه تنها از مصدر قدرت دولتی بزیر کشیده شود، بلکه باید بعنوان مرجع و کلیددار اخلاقیات و فرهنگ و ارزشهای اجتماعی و خانوادگی نیز از هر نوع دخالتگری در شئونات اجتماعی و در زندگی خصوصی افراد جامعه کاملا بازداشته شود. این مبارزه علیه سلطه مذهب بر دولت و بر جامعه، یک بعد اساسی از مبارزه علیه نظام ضد زن جمهوری اسلامی و یک جنبه مهم تظاهرات هشت مارس امسال علیه این نظام است.

و بالاخره هشت مارس امسال روز اعلام این حقیقت است که هر فرد و تشکل سیاسی مدعی دفاع از آزادی و مدعی مبارزه علیه جمهوری اسلامی باید رفع بیقید و شرط تبعیض و نابرابری بین زن و مرد، و جدائی کامل مذهب از دولت و قوانین و سیستم آموزشی و از شئونات اجتماعی مردم را یک رکن فعالیت و مبارزه خود قرار دهد. رهائی جامعه بدون رهائی زنان و رهائی زن بدون خلاصی از سلطه دولتی- اجتماعی- فرهنگی مذهب ممکن نیست. این حکمی است که بر پرچم مبارزین واقعی راه آزادی و برابری، نه تنها در ایران بلکه در موج انقلاباتی که کل منطقه را فراگرفته، نقش بسته است.

حمید تقوائی دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۷ مارس ٢٠١١، ١٦ اسفند ١٣٨٩