پیام حمید تقوائی به مناسبت سالروز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی

یکسال از آغاز خیزش انقلابی مردم آزاده ایران علیه حکومت چپاول و جنایت جمهوری اسلامی میگذرد. انقلابی که صفوف حکومت اسلامی را به رسوا ترین و درهم ریخته ترین و شکننده ترین موقعیت خود در تمام طول حیات ننگینش رانده است و میرود تا در ادامه خود کل بساط جانیان حاکم و نظام ضد انسانی جمهوری اسلامی را در هم بپیچد. این جنبش عظیم، بر خلاف آنچه جناح مغلوب حکومت و نیروهای اپوزیسیون حافظ نظام تبلیغ میکنند، نه بر سر تقلب در انتخابات است و نه بازگشت به دوره خمینی و قانون اساسی. این جنبش انقلابی، همانطور که از روز نخست اعلام داشتیم، بازتاب خشم فروخورده مردم علیه کل حکومت جمهوری اسلامی است و به چیزی کمتر از سرنگونی کل حکومت و نظام اسلامی رضایت نخواهد داد.

امروز در آستانه سالگرد جنبش انقلابی و سرنگونی طلبانه مردم، جناح خامنه ای- احمدی نژاد با کشتار و سرکوب و اعدام و برقراری حکومت نظامی در تهران و بسیاری از شهرهای ایران، و جناح موسوی - کروبی با دعوت مردم به سکوت و آرامش و برحذر داشتن مردم از "ساختار شکنی"، هر یک به شیوه خود به نجات نظام اسلامی از آتش خشم مردم انقلابی کمر بسته اند. یکی خیل نیروهای آدمکش و تا دندان مسلح اش را به خیابانها سرازیر میکند و دیگری تقاضای مجوز برای راهپیمائی سکوتش را پس میگیرد! اما نه توانسته اند مردم را مرعوب ومایوس کنند و نه مبارزه آنانرا به چارچوب حفظ نظام عقب برانند. مردم به فراخوان موسوی ها و کروبیها به خیابان نیامده اند که با دعوت آنان به آرامش و سکوت بخانه برگردند. هر دو جناح بخوبی میدانند این تشبثات به جائی نمیرسد و مردم انقلابی تا سرنگونی کل نظام جمهوری اسلامی از پای نخواهند نشست.

مردم آزاده ایران!

در سالروز آغاز جنبش انقلابی علیه کل نظام جنایتکار جمهوری اسلامی و در گرامیداشت نداها و سهرابها و فرزادها که برای رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر و انسانی جان خود را از دست داند، با تمام قدرت در ایران و در خارج کشور بمیدان می آئیم و به همه جانیان حاکم، جناحهای حکومتی، نیروهای اپوزیسیون حافظ نظام و به همه جهانیان با صدای بلند اعلام میداریم که از هیچ نیروی ضدانقلابی کاری ساخته نیست، روز سقوط جمهوری اسلامی فرا رسیده است.

پیروز باد انقلاب انسانی برای حکومت انسانی!

حمید تقوائی

۲۱ خرداد ۸۹