پیام حمید تقوائی به مردم آزادیخواه افغانستان به مناسبت اعتراض به اعدامها در ایران

مردم آزاده افغانستان!

تجمع و تظاهرات کوبنده شما علیه جمهوری اسلامی شایسته بیشترین قدردانی ها است. گرمترین درودها و و احترامات مرا بپذیرید.

تظاهرات هفته گذشته در کابل در اعتراض به اعدام مهاجرین افغانستانی ساکن ایران و بدنبال آن تظاهرات در جلال آباد در اعتراض به اعدام پنج فعال سیاسی، که با شعارهای کوبنده علیه جانیان حاکم بر ایران، به آتش کشیدن عکس آنها و حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی همراه بود، حرکتی شورانگیز و بیسابقه و نقطه اوجی در همبستگی مبارزات آزادیخواهانه مردم منطقه و جهان محسوب میشود.

شما نشان داید که مبارزه با استبداد و دیکتاتوری مرز نمیشناسد. شما با شعار علیه "خامنه ای قاتل مردم ایران" و با اعلام "مرگ بر استبداد چه در کابل چه تهران" در کنار مردم ایران و در صف عظیم مبارزه همه مردم آزاده دنیا علیه استبداد و ارتجاع قرار گرفتید. شما در اعتراض به اعدام عزیزانی فریاد خود را بلند کردید که همانطور که یکی از زنان شرکت کننده در تظاهرات جلال آباد به خبرنگاران اظهار داشت "برای آزادی مملکت خود و آزادی تمام جهان مبارزه میکردند". در این مبارزه جهانی مردم ایران و افغانستان، مردم تمام منطقه و سراسر دنیا، خواست و هدف و آرمان مشترکی دارند. این مبارزه ای است علیه اعدام، سرکوب و جنایت و برای برانداختن استبداد و تبعیض و نابرابری! اینها خواست و آرمان همه مردم شریف دنیا است و یکسال است که مردم ایران برای تحقق این خواستها و آرمانهای انسانی مبارزه جانانه ای را علیه دژخیمان حاکم بر ایران به پیش میبرند. شما با اعتراض علیه اعدامها و علیه رژیم اسلامی اعدام و جنایت در ایران به فعال ترین و موثرترین نحو ممکن حمایت وهمبستگی خود را با جنبش انقلابی در ایران اعلام داشتید. شما پیشرو راهی هستید که باید امیدوار بود، و ما به سهم خود تمام تلاشمان را بکار خواهیم بست، تا رهروان هر چه بیشتری در تمام کشورهای دنیا بدان گام بگذارند.

یکبار دیگر به شما درود میفرستم و امیدوارم برای برانداختن استبداد "چه در کابل چه تهران"، و چه در کل منطقه و در سراسر دنیا، صف جهانی آزادیخواهی و برابری طلبی هر چه متحد تر و یکپارچه تر و همبسته تر شود. به امید پیروزی!

حمید تقوائی

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ مه ۲۰۱۰، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹