پیام حمید تقوائی به مناسبت پیروزی اعتصاب عمومی در کردستان

مردم رزمنده کردستان راه نشان میدهند!

مردم مبارز و آزادیخواه کردستان!

اعتصاب عمومی یکپارچه شما سیلی محکمی به حکومت آدمخوار جمهوری اسلامی بود. جانیان حاکم ابلهانه تصور میکردند با اعدام شریف ترین فرزندان ما، با اعدام فرزاد و علی و مهدی و شیرین و فرهاد، که در خفا و در نهایت زبونی و درماندگی آنان را به دار کشیدند و از ترس اوجگیری مبارزه مردم حتی از تحویل پیکرشان به خانواده های داغدیده آنان خودداری کردند، جامعه را مرعوب خواهند کرد. اما اعدام این عزیزان به موج تازه ای از تنفر و انزجار، و خشم و اعتراض علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در کل جامعه و در داخل و در خارج از ایران دامن زد. نقطه اوج این موج اعتراضی اعتصاب متحد و دلاورانه شما مردم کردستان است.

شما با اعتصاب یکپارچه خود تلاش جانیان حاکم برای مرعوب کردن جامعه را کاملا بشکست کشاندید. شما با اعتصاب پیروزمند خود به بهترین شیوه یاد این عزیزان جانباخته و همه جانباختگان راه آزادی و برابری در تمام طول حیات ننگین جمهوری اسلامی را گرامی داشتید. شما نشان داید که مرگ فرزادها و نداها و سهراب ها و هزاران عزیز دیگری که بوسیله دژخیمان جمهوری اسلامی در یکسال اخیر و در تمام طول حیات ننگین حکومت اسلامی بخاک افتادند بیهوده نبوده است. و ترس و وحشت رژیم حتی از پیکر جانباخته فرزادها، کاملا بجاست. اما نقش و اهمیت اعتصاب پیروزمندانه شما از اعتراض به اعدامها بسیار فرا تر میرود. این حرکت پیروزمندانه گام بلند و نقطه عطف مهمی در انقلاب جاری و روند مبارزات توده ای است که علیه حکومت اسلامی از خردادماه سال گذشته تا امروز جریان داشته است و بی تردید جنبش توده ای و انقلابی مردم ایران را یک گام بلند به پیش خواهد برد.

مردم آزاده ایران!

اعتصاب عمومی در کردستان چشم انداز امید بخشی در برابر جنبش انقلابی جاری علیه رژیم آدمخوار جمهوری اسلامی قرار میدهد. اعتصاب ابزار موثر و کارآمدی در سرنگون کردن جانیان حاکم است و مردم کردستان نشان دادند این شیوه مبارزه کاملا عملی و امکان پذیر است. تجربه موفقیت آمیز ۲۳ اردیبهشت نشان میدهد که راه پیشروی و پیروزی، برخلاف موعظه های نیروهای اپوزیسیون حافظ نظام، قانونگرائی و حرکت در چارچوب نظام و قانون اساسی و غیره نیست، بلکه همانطور که همواره انقلابیون کمونیست تاکید کرده اند مبارزه و تعرض توده ای همبسته و متحد، تجمع و تظاهرات و اعتصاب و قیام، علیه کل نظام جمهوری اسلامی است. پاسخ مثبت توده مردم کردستان به فراخوان نیروهای کمونیست انقلابی، و همصدائی وهمراهی دیگرنیروهای اپوزیسیون با این فراخوان، نمونه و الگوی ارزشمندی بدست میدهد و راه مبارزه را برای مردم سراسر ایران هموار تر میکند. دستاورد ۲۳ اردیبهشت دستاورد همه کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان و دانش آموزان و توده های جان به لب رسیده مردمی است که یکسال است علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بپا خاسته اند. باید از این تجزبه آموخت و آنرا در نبردهای تعیین کننده آتی، و مصاف نهائی که بزودی فراخواهد رسید بکار بست. پیروزی از آن ماست!

درود بر مردم رزمنده کردستان!

زنده باد انقلاب!

سرنگون باد رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی!

حمید تقوائی، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۲۳ اردیبهشت ۸۹