پیام تبریک حمید تقوائی به مناسبت نوروز

 فرارسیدن سال نو را به همه مردم آزاده و رزمنده ایران شادباش میگویم.
سالی که آخرین روزهای آنرا میگذرانیم آخرین روزهای رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را رقم زده است. سال ۸۸ سال فوران خشم فروخورده یک جامعه به زنجیر کشیده شده، سال خیزش توده ای علیه فقر و بیحقوقی و اختناق، و سال فریاد کوبنده "مرگ بر اصل ولایت فقیه" بود. سال ۸۸ سال انقلاب بود: انقلابی انسانی برای یک حکومت انسانی. قدرت و عظمت این جنبش میلیونی که در مقابل یکی از وحشی ترین و جنایتکارترین حکومتهای عصر حاضر بپاخاسته است، در خصلت و مضمون عمیقا انسانی، آزادیخواهانه و برابری طلبانه آنست.

این فریاد خشم جامعه ایست که زندگی زیر خط فقر را نمیپذیرد، و سلطه یک مشت مفتخور چپاولگر را که از قبل غارت دسترنج میلیونها کارگر و مردم زحمتکش ثروتهای افسانه ای بهم زده است بر نمی تابد. این جنبش کوبنده جامعه بجان آمده ای است که برای آزادی و رهائی از شر رژیم اسلامی سرمایه، حکومت جنایتکاران مفتخوری که با شلاق خرافه و اعدام و سنگسار و قصاص و سرکوب اسلامی بخش عظیمی از مردم را به زیر خط فقر، به قعر بیکاری و اعتیاد و تن فروشی و افسردگی و تباهی رانده، بپاخاسته است و تا در هم کوبیدن کل این نظام ضد انسانی از پای نخواهد نشست.

این انقلاب یک جامعه به بند کشیده شده علیه دیکتاتوری و سرکوب و اختناق است. جامعه ای که برخاسته است تا بساط سه دهه خفقان و سرکوب اسلامی را بر چیند و اختیار زندگی و سرنوشت سیاسی خود را خود بدست بگیرد.

این یک خیزش توده ای علیه حکومت آپارتاید جنسی است. این یک انقلاب زنانه علیه رژیمی است که نیمی از جامعه را بجرم زن بودن انسان بحساب نمی آورد و رسما و عملا در تفکر و قوانین و مناسبات فوق ارتجاعیش زن را برده جنسی مرد قلمداد میکند.

این فریاد اعتراض دهها میلیون انسان علیه سلطه مذهب بر قوانین و شئونات زندگی اجتماعی، علیه اسلام در حاکمیت و علیه حکومت دروغ و فریب و خرافه است. این انقلابی است علیه سلطه سیاه مذهب، علیه هرنوع نظام و حکومت مافوق وماورای مردم، علیه فقر و استثمار و دیکتاتوری و بیحقوقی و تبعیض، و در دفاع از آزادی و برابری و انسانیت و شان و حرمت انسان.

رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی علیه ما مردم بپاخاسته شمشیر کشیده است و تمام توان جهنمی اش در کشتار و شکنجه و تجاوز و اعدام و سرکوب را بکار گرفته است. اما پیروزی با ما است. حاصل مبارزه ما تا همینجا بی آبرویی و رسوائی جهانی رژیم اسلامی و پی بردن مردم دنیا به حقیقت و حقانیت مبارزه ما بوده است. امروز مردم جهان ندا را بعنوان سمبل و نماد جهانی یک انقلاب انسانی و آزادیخواهانه علیه یک حکومت فاسد و سرکوبگر و جنایتکار میشناسند و بزرگ میدارند. انقلابی که در جامعه ایران شکل گرفته و به پیش میرود، برخلاف بسیاری از حرکتهای مذهبی- قومی- ناسیونالیستی دهه های اخیر در خاورمیانه و آفریقا و اروپای شرقی، بر سر تعصبات قومی و قبیله ای و مذهبی و نژادی نیست، بلکه برسر حقوق و ارزشهای جهانشمول انسانی، آزادی و برابری و شان و حرمت همه انسانها، و معیشت و منزلت انسانی است. و دقیقا بهمین دلیل است که ما در این مبارزه حمایت وهمبستگی همه انسانهاي شریف و آزادیخواه جهان را با خود داریم. این نقطه قدرت انقلاب ما و تضمین کننده پیروزی ماست.

در این مبارزه عزیزان زیادی را از دست داه ایم. انسانهای شریفی که جان خود را از دست دادند، بجرم آزادیخواهی بزندان افتادند و در سیاهچالهائی نظیرکهریزک مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند. یاد نداها و سهرابها و ترانه ها و اشکانها و صدها تن ديگر از جانباختگان انقلاب هیچگاه از خاطره مردم ایران و مردم شریف و آزاده جهان محو نخواهد شد. ما در آستانه سال نو عهد میبندیم که یاد این عزیزان را با درهم کوبیدن و سرنگون ساختن نظام آدمخوار جمهوری اسلامی گرامی بداریم.

فرا رسیدن سال ۸۹، سال پیروزی حقیقت و تمدن و انسانیت بر رژیم غارت و جنایت جمهوری اسلامی گرامی باد.

حمید تقوائی

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۲۷ اسفند ۸۸