پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جهانی زن: نظام آپارتاید جنسی را درهم بشکنیم!

هشت مارس، روز جهانی گرامیداشت زن و اعتراض به فرودستی و ییحقوقی زنان فرا میرسد. این گرامیداشت و اعتراض در ایران تحت سیطره جمهوری اسلامی از موضوعیت و اهمیت و مبرمیتی بیش از هر جای دیگر دنیا برخوردار است. بیش از سه دهه است که حکومت ضد زن جمهوری اسلامی زنان را از شرکت در بسیاری از فعالیتهای اجتماعی و هنری و ورزشی محروم کرده است، پایه ای ترین حقوق زنان را انکار کرده و یا حداکثر بعنوان نیمی از مرد برسمیت شناخته، و برخورداری زنان از بسیاری از حقوق بدیهی و انسانیشان مانند حق طلاق و حضانت از فرزندان و حق مسافرت و معاشرت و شرکت در فعالیتهای اجتماعی را به اجازه پدر و یا شوهر منوط کرده است. بیش از سه دهه است جمهوری اسلامی رسما و قانونا با زن بعنوان برده جنسی مرد، و مایه انحراف و گمراهی "جامعه اسلامی" برخورد میکند، و بر مبنای چنین تفکر فوق ارتجاعی و ضد انسانی ای حجاب و جداسازی جنسی را، در خیابان و مدرسه و دانشگاه و کارخانه و اداره و مترو و اتوبوس، به جامعه تحمیل کرده است.

اما در برابر این وضعیت زنان و مردان آزاده ایران هیچگاه تسلیم نشده اند. درک عمومی مردم و تلقی جامعه از موقعیت و حرمت و مقام زن در خانواده و در جامعه درست نقطه مقابل درک و تلقی ارتجاعی است که رژیم اسلامی نمایندگی میکند. و از همین رو رژیم ضد زن حاکم همیشه مانند یک وصله ناجور و یک غده چرکین از سوی مردم دفع شده است. از همین رو است که از همان اولین روزهای روی کار آمدن جمهوری اسلامی، از همان هشت مارس، ۱۷ اسفند سال ۵۷، تا امروز مقاومت در برابر این وضعیت و مبارزه برای رهائی زن بطور پیگیر وبیوقفه ادامه داشته است.

امسال روز جهانی زن، روز برآمد و عرض اندام هر چه قدرتمندتر این مبارزه و روز تعرض یکپارچه علیه رژیم و نظام ضد زن حاکم است. روز جهانی زن در شرایطی فرا میرسد که بیش از هشت ماه است یک مبارزه وسیع توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی شکل گرفته و بیوقفه به پیش میرود. زنان یک نیروی اصلی و پیشگام در صف این مبارزه هستند، ندا سمبل و نماد این جنبش، و رهائی زن یک هدف پایه ای این جنبش است.

جامعه بدون آزادی زن آزاد نخواهد شد و قدرتگیری و پیشروی جنبش رهائی زن یک رکن تعیین کننده مبارزه برای خلاصی از شر جمهوری اسلامی و آزادی کل جامعه است. امسال در روز ۸ مارس ، ۱۷ اسفند زن و مرد در کنار و دوش بدوش هم بخیابان ها بیائیم، یاد ندا و نداها را گرامی بداریم، و با فریاد "حکومت ضد زن نمیخواهیم" و با کنار گذاشتن حجاب و درهم شکستن دیوارهای آپارتاید جنسی، کل نظام ضد بشری جمهوری اسلامی را در هم بشکنیم!

روز جهانی زن را به همه زنان و مردان آزاده در ایران و در سراسر دنیا تبریک میگویم.

حمید تقوائی

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۳ مارس ۲۰۱۰